احسنتم الخالقین !!! ...

عکسی از دختر زیبا و ناز و دلربای هند

احسنتم الخالقین !!! واقعا خداوند چه زیبایی ها و چه زیبا ها که نیافریده است ؟ !!! ....   خدایا تو چقدر زیبایی

و چه زیبا ها که آفریده ای احسنت احسنت احسنت .  آفرین بر دست و بر بازوی تو . 

به کدامین گناه خون می ریزی ؟