و خاطره است تا جاودان جاویدان در گذرگاه ادوار ...

 

 

این گربه کوچولو ببینین چند تا شنا میره ؟ !!!